Fundacja Pasja

Statut fundacji

Statut

Fundacji Pasja

Postanowienia ogólne

§ 1. Fundacja Pasja działa na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.1. Siedzibą fundacji jest miejscowość Chwalimierz.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie określonym w rejestrze przedsiębiorców.

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 5. Fundacja może przystępować do spółek, stowarzyszeń oraz innych podmiotów prawa na zasadach właściwych dla tych podmiotów.

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji.

§ 6. Fundacja ustanowiona została dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie i gospodarczo użytecznych, działa w sferze zadań publicznych w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 2. wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej;

 3. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

 4. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

 5. działalności charytatywnej;

 6. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138);

 7. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 8. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

 9. promocji i organizacji wolontariatu;

 10. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

 11. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 7.1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. promocję zdrowia,

 2. prowadzenie ośrodków o charakterze jeździeckim i wypoczynkowym;

 3. prowadzenie lub współfinansowanie schronisk, ośrodków dla zwierząt, ośrodków rehabilitacyjnych dla zwierząt;

 4. prowadzenie skansenu, mini muzeum, mini zoo;

 5. zakup koni chorych, przebywających w złych warunkach lub rzeźnych;

 6. zakup koni z przeznaczeniem do hipoterapii;

 7. rehabilitacja i leczenie zwierząt chorych;

 8. układanie zakupionych koni;

 9. prowadzenie zajęć z hipoterapii;

 10. prowadzenie warsztatów, wycieczek dla dzieci, wypoczynku wakacyjnego, kolonii i półkolonii z udziałem zwierząt znajdujących się w ośrodkach fundacji;

 11. organizacja warsztatów edukacyjnych;

 12. prowadzenie i organizowanie badań naukowych, działalności edukacyjno-informacyjnej, odczytów, seminariów, sympozjów, konferencji, wykładów, warsztatów oraz doradztwa prawnego i naukowego;

 13. działalność promocyjną w zakresie realizowanych celów statutowych w tym za pomocą mediów i środków masowego przekazu;

 14. wspieranie i promocję rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu, zmierzających do zahamowania degradacji środowiska naturalnego, wspierania bioróżnorodności oraz organizowanie wszelkich przedsięwzięć poświęconych jego ochronie;

 15. prowadzenie poradnictwa prawnego.

2. Działalność określona w pkt ust. 1 powyżej będzie finansowana przez Fundację.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

§ 10. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. działalności gospodarczej;

 2. darowizn, spadków, zapisów;

 3. dotacji i subwencji osób prawnych;

 4. zbiórek publicznych;

 5. odsetek bankowych;

 6. papierów wartościowych;

 7. dotacji UE.

§ 11. 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli Fundatora.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 12. Dochód osiągany przez Fundację przeznaczany jest w całości na realizacje celów statutowych.

Władze Fundacji

§ 13.1. Władze Fundacji stanowi Zarząd.

2. Skład pierwszego Zarządu uchwala Fundator.

3. Fundator może wejść w skład Zarządu na mocy stosownego oświadczenia złożonego Zarządowi Fundacji.

§ 14.1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób.

2. W przypadku konieczności powołania nowych członków Zarządu lub uzupełnienie składu Zarządu organem właściwym jest Zarząd.

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji w drodze stosownej uchwały. Odwołanie nie może dotyczyć Fundatora o ile jest on członkiem Zarządu.

5. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje w przypadku śmierci lub złożonej rezygnacji.

§ 15. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 16. 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, z których sporządza się protokół. Protokoły gromadzi się w księdze protokołów.

2. Głosowanie na posiedzeniach jest jawne. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.

3. Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.

4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. e-mail i fax). Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Sposób reprezentacji.

§ 17. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków Zarządu.

Zmiana statutu.

§ 18. 1. W trakcie trwania Fundacji cele Fundacji jej nazwa, siedziba, zasady, formy i zakres działalności Fundacji, skład i organizacja sposób powoływania, obowiązki i uprawnienia organów oraz wszelkie zapisy statut i minister właściwy ds. nadzoru nad fundacją mogą zostać zmienione.

2. Zmiany w powyższym zakresie dokonuje Zarząd w formie uchwały.

Połączenie z inną fundacją.

§ 19. 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w wyniku połączenia mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd.

§ 20. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd.

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przekazane w drodze uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

Nasi podopieczni czekają na twoje dobre serce, które będą mogły wypełnić „niezdefiniowanym” uczuciem ich miłości.