RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH  OSOBOWYCH

OSOBY FIZYCZNE
ZLECENIOBIORCY / PROWADZĄCE JDG

Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pasja z siedzibą w Chwalimierzu 19, 55-300 Środa Śl., wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000774404, NIP 9131627543, REGON 382715473.
 2. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: rodofundacjapasja@gmail.com telefonicznie pod nr: 665 403 450 lub pisemnie na adres biura Administratora.
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia RODO tj. w celu realizacji łączącej nas umowy cywilnoprawnej oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy mających na celu doprowadzenie do jej zawarcia.  Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w oparciu o art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, m.in. kodeksu cywilnego, przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości oraz przepisów o  archiwizacji dokumentacji. Podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnione interesy Administratora lub strony trzeciej oznaczają w szczególności: ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom zewnętrznym, które przetwarzają dane na podstawie umowy
  z Administratorem lub stosownych przepisów prawa.m.in.: dostawcom odpowiedzialnym za świadczenie usług IT, obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres trwania umowy cywilnoprawnej, a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa m.in. ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, przepisach o archiwizacji jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń.
 7. Wszystkie osoby fizyczne, o ile zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach RODO oraz nie wyłączają tego inne przepisy, posiadają:
  – prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  – prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  – prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym"),
  – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 8. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mail: rodofundacjapasja@gmail.com
 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w chwili, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.