RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH  OSOBOWYCH

 

OSOBY ADOPTUJĄCE ZWIERZĘTA

Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Fundacja Pasja z siedzibą w Chwalimierzu 19, 55-300 Środa Śl., wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000774404, NIP 9131627543, REGON 382715473.
 2. Z Administratorem może się Pan/i skontaktować poprzez adres e-mail: rodofundacjapasja@gmail.com telefonicznie pod nr: 665 403 450 lub pisemnie na adres biura Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celach związanych z realizacją umowy o adopcję zwierzęcia oraz podjęcia działań przed jej zawarciem mających na celu doprowadzenie do jej zawarcia. Podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust.1 lit. f RODO), za który uznaje się w szczególności: ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek zawarcia umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem a nie podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Pani/pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom zewnętrznym, które przetwarzają dane na podstawie umowy
  z Administratorem lub stosownych przepisów prawa.m.in.: podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną oraz instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonania umowy adopcyjnej a następnie przez okres obowiązku przechowywania dokumentów i ich archiwizacji na podstawie odrębnych przepisów.
  W przypadku, gdy nie nastąpi zawarcie umowy dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy.
 7. Wszystkie osoby fizyczne, o ile zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach RODO oraz nie wyłączają tego inne przepisy, posiadają:
  – prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  – prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  – prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym"),
  – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 8. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mail: rodofundacjapasja@gmail.com
 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
  o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.