RODO
– OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH  OSOBOWYCH

 

SUBSKRYBENCI NEWSLETTERA

Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Pasja z siedzibą w Chwalimierzu 19, 55-300 Środa Śl., wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000774404, NIP 9131627543, REGON 382715473.

2. Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: rodofundacjapasja@gmail.com telefonicznie pod nr: 665 403 450 lub pisemnie na adres biura Administratora.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wywiązania się z zawartej umowy Usługi Newsletter,
– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – celem otrzymywania informacji o działaniach Fundacji, co ma związek z marketingiem własnym i stanowi usprawiedliwiony interes Administratora danych.

4. Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usługi Newsletter do czasu rozwiązania umowy. Adres e-mail jest wymagany, aby Fundacja mogła wysłać Newsletter na adres podany przez Użytkownika. Imię jest dobrowolne, ale pozwala zwracać się do Użytkownika zgodnie z jego płcią.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są dostawcy usług zajmujących się obsługą wysyłki newslettera i prowadzeniem marketingu bezpośredniego w imieniu Fundacji Pasja oraz podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej na rzecz Fundacji. Nie przekazujemy Pani/a danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Wszystkie osoby fizyczne, o ile zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach RODO oraz nie wyłączają tego inne przepisy, posiadają:
– prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym"),
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.