RODO
– OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH  OSOBOWYCH

 

SUBSKRYBENCI NEWSLETTERA

Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Pasja z siedzibą  w Chwalimierzu 19, 55-300 Środa Śl., wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000774404, NIP 9131627543, REGON 382715473.

2. Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: rodofundacjapasja@gmail.com telefonicznie pod nr: 665 403 450 lub pisemnie na adres biura Administratora.

3.   Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych poprzez wysyłkę newslettera na wskazany przez Państwa adres e-mail, na podstawie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, bez podania danych i wyrażenia zgody Fundacja Pasja nie będzie wysyłać Państwu informacji marketingowych na wskazany przez Państwa adres e-mail.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są dostawcy usług zajmujących się obsługą wysyłki newslettera i prowadzeniem marketingu bezpośredniego w imieniu Fundacji Pasja oraz podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej na rzecz Fundacji. Nie przekazujemy Pani/a danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych..

7.  Wszystkie osoby fizyczne, o ile zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach RODO oraz nie wyłączają tego inne przepisy, posiadają:

      – prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
     – prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym"),
     – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
     – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
     – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.       Posiadacie Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możecie Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mail: rodofundacjapasja@gmail.com

9. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.