RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH  OSOBOWYCH

 OSOBY DOKONUJĄCE DAROWIZNY

Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Fundacja Pasja z siedzibą w Chwalimierzu 19, 55-300 Środa Śl., wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000774404, NIP 9131627543, REGON 382715473.
 2. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: rodofundacjapasja@gmail.com telefonicznie pod nr: 665 403 450 lub pisemnie na adres biura Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 • -zawarcia i wykonania umowy przekazywania: regularnych darowizn przez polecenie zapłaty lub darowizn jednorazowych lub cykliczne obciążenie karty płatniczej jak również świadczeń niepieniężnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • -wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – m. in. przechowywania dokumentów dla celów podatkowych i księgowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • -wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in.: ustalenie, obrona
  i dochodzenie roszczeń oraz marketing bezpośredni prowadzony w formie tradycyjnej (np. listownej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • -przesyłania Państwu drogą elektroniczną na podany adres email informacji, w tym w formie newslettera,
  z najnowszymi informacjami o realizacji celów statutowych Fundacji, projektach, ofertach oraz
  z wiadomościami, służących promowaniu określonych postaw, zachowań oraz naszego wizerunku jak również zbierania informacji zwrotnych od darczyńców (np. poprzez ankietę) – w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana dobrowolną zgodę na prowadzenie takich działań – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 1. Pozyskanie Pani / Pana danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, dane adresowe, numer rachunku bankowego, inne dane zawarte w tytule wpłaty następuje w związku z dokonaniem wpłaty darowizny na rzecz Fundacji Pasja. Pozostałe dane osobowe (m.in. adres email, telefon) przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana odrębnie dobrowolnej zgody.
 2. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, od operatora płatności elektronicznych lub od banku, z którego dokonuje Pani/Pan przelewu.
 3. Podanie danych przez Darczyńcę jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania wpłaty (darowizny) na rzecz Fundacji. W przypadku danych przekazywanych przez Pana / Panią osobiście – podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, natomiast jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia i wykonania darowizny na rzecz Fundacji.
 4. Odbiorcami Pani/a danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Pani/a dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Fundacji usługi na podstawie umowy z Administratorem lub stosownych przepisów prawa.m.in.: dostawcom odpowiedzialnym za świadczenie usług IT, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, prawne, księgowe jak również firmom, które świadczą usługi płatnicze, poprzez które dokonywana jest darowizna.
 5. Nie przekazujemy Pani/a danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania.
 7. Wszystkie osoby fizyczne, o ile zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach RODO oraz nie wyłączają tego inne przepisy, posiadają:
 • -prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • -prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • -prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym"),
 • -prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • -prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 1. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mail: rodofundacjapasja@gmail.com
 2. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w chwili, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.