RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH  OSOBOWYCH

 PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jako Pracodawca jest Fundacja Pasja z siedzibą w Chwalimierzu 19, 55-300 Środa Śl., wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000774404, NIP 9131627543, REGON 382715473.
 2. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: rodofundacjapasja@gmail.com telefonicznie pod nr: 665 403 450 lub pisemnie na adres biura Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z nawiązaniem i przebiegiem zatrudnienia, w tym w szczególności na potrzeby realizacji obowiązków służbowych, a także wykonywania przez pracodawcę obowiązków pracodawcy, płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym korzystania z praw i wykonywania obowiązków pracownika lub pracodawcy – (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • przepis prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym prawa pracy, prawa podatkowego, przepisów o ubezpieczeniu społecznym w tym również na potrzeby ustalenia Pani/Pana zdolności do pracy – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO,
  • prawnie uzasadniony interes administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), art. 9 ust. 2 lit. f RODO) tj. m.in.: ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wskazanych w art. 221 kodeksu pracy. Niepodanie danych skutkuje odmową nawiązania stosunku pracy.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom zewnętrznym, które przetwarzają dane na podstawie umowy
  z Administratorem lub stosownych przepisów prawa.m.in.: dostawcom odpowiedzialnym za świadczenie usług IT, obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne i rachunkowe. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia,
  a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne m.in.: ustawy
  o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.
 8. Wszystkie osoby fizyczne, o ile zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach RODO oraz nie wyłączają tego inne przepisy, posiadają:
 • -prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • -prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • -prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym"),
 • -prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • -prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 1. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/a zgody przed jej wycofaniem.
 2. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
  o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.