REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania z oferowanej przez Fundację Pasja Usługi Newsletter.
2. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Akceptacja Regulaminu Usługi Newsletter oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

 

II. Podstawowe pojęcia

Określeniom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
Regulamin
– Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter
Administartor/ zamiennie Fundacja
– Fundacja Pasja z siedzibą w Chwalimierzu 19, 55-300 Środa Śl., wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000774404, NIP 9131627543, REGON 382715473, adres e-mail: pasjafundacja@gmail.com
Newsletter
– wiadomość wysyłana cyklicznie przez Fundację za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, która może zawierać elementy informacji handlowej
Usługa Newsletter/Usługa
– umowa zawarta między Użytkownikiem a Fundacją polegająca na wysyłaniu Newslettera
Użytkownik
– osoba, która zaakceptowała warunki Regulaminu i podała niezbędne dane osobowe celem otrzymania Newslettera od Fundacji
Informacja handlowa
– informacja w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
RODO
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016)

 

III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Usługa świadczona przez Fundację drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu Newslettera Użytkownikowi.
2. Usługa Newsletter świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. Aby dokonać rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej: https://fundacja-pasja.pl/
3. Zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu i podanie przez niego niezbędnych danych osobowych stanowi zawarcie nieodpłatnej umowy Usługi Newsletter.
4. Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony.
5. Usługa Newsletter skierowana jest do osób pełnoletnich. Tym samym Użytkownik zawierając umowę oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.
6. Fundacja oświadcza, że nie będzie dostarczała treści o charakterze bezprawnym.
7. Fundacja informuje, że Newsletter może zawierać banery i linki do innych stron (np. Facebooka).
W przypadku naciśnięcia takiego banneru lub linku Użytkownik może przejść do strony należącej do innego właściciela, nie zawsze związanego z Fundacją.

 

IV. Warunki świadczenia usług droga elektroniczną
1. Do korzystania z Usługi niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
– dysponowanie urządzeniem posiadającym dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej lub aplikacji do obsługi poczty e-mail,
– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa
i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga korzystania z sieci Internet, co wiąże się ryzykiem wystąpienia zagrożeń z tym związanych, w szczególności zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, a także ataki hakerskie.
3. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego, rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.

 

V. Rozwiązanie umowy
1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności:
– na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez kliknięcie w link rezygnacji zamieszczony w każdym Newsletterze,
– z inicjatywy Fundacji, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
2. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zakończenia świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.
3. Świadczenie Usługi Newsletter może być bezskuteczne w przypadku:
– podania błędnych danych podczas zapisywania się do Usługi, np. błędnego adresu e-mail,
– niespełnienia wymogów technicznych potrzebnych do świadczenia Usługi.

 

VI. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pasjafundacja@gmail.com W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem.
2. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

 

VII. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Pasja z siedzibą w Chwalimierzu 19, 55-300 Środa Śl., wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000774404, NIP 9131627543, REGON 382715473.
2. Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: rodofundacjapasja@gmail.com telefonicznie pod nr: 665 403 450 lub pisemnie na adres biura Administratora.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wywiązania się z zawartej umowy Usługi Newsletter,
– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – celem otrzymywania informacji o działaniach Fundacji, co ma związek z marketingiem własnym i stanowi usprawiedliwiony interes Administratora danych.
4. Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usługi Newsletter do czasu rozwiązania umowy. Adres e-mail jest wymagany, aby Fundacja mogła wysłać Newsletter na adres podany przez Użytkownika. Imię jest dobrowolne, ale pozwala zwracać się do Użytkownika zgodnie
z jego płcią.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są dostawcy usług zajmujących się obsługą wysyłki Newslettera i prowadzeniem marketingu bezpośredniego w imieniu Fundacji Pasja oraz podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej na rzecz Fundacji. Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Wszystkie osoby fizyczne, o ile zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach RODO oraz nie wyłączają tego inne przepisy, posiadają:
– prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym"),
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VIII. Zmiana Regulaminu
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej https://fundacja-pasja.pl/ nowego brzmienia Regulaminu.
3. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej nowe brzmienie Regulaminu.
4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania o zmianach, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on, że rezygnuje z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

 

IX. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.09.2021 r. i zastępuje wszystkie dotychczasowe uregulowania dotyczące Usługi Newsletter.
2. Niniejszy Regulamin znajduje się i jest możliwy do pozyskania w odnośniku (linku) zlokalizowanym
w stopce strony internetowej Fundacji.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.
4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.