Fundacja Pasja

Regulamin

Regulamin Fundacji Pasja

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA!


Regulamin płatności cyklicznych

Darczyńca zawierając umowę z firmą Fundacja Pasja, Chwalimierz 19, 55-300 Środa Śląska, NIP: 9131627543 oraz wybierając określony pakiet/usługę/abonament wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet/usługę/abonament. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

Regulamin ogólny

Regulamin dotyczy wpłat realizowanych przez PayU S.A. na rzecz Fundacji Pasja za pośrednictwem portalu internetowego prowadzonego pod adresem https://fundacja-pasja.pl/oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem tego portalu.

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady dokonywania wpłat za pośrednictwem PayU S.A. poprzez portal https://fundacja-pasja.pl/
 2. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem Portalu we wszelkich sprawach związanych z działalnością Portalu za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres email pasjafundacja@gmail.com
 3. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora portalu, w tym zasady świadczenia usług drogą elektroniczną;
 4. Portal jest prowadzony i administrowany przez Fundację Pasja, której celem statutowym jest działalność charytatywna i edukacyjna, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 5. Za pośrednictwem Portalu Użytkownicy mogą wesprzeć finansowo Fundację Pasja w celu realizowania przez nią celów statutowych;
 6. Korzystając z portalu https://fundacja-pasja.pl/ Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać postanowienie regulaminu tym samym akceptuje go.
 7. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Portalu i innych treści w nim umieszczonych przez Administratora, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) przysługują Administratorowi. Ich kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Portalu, a także jego wyglądu jako całości, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich;Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Portalu materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Fundacji lub podmiotów, z którymi Fundacja zawrze w tym zakresie odrębne umowy;
 • 2 Definicje

Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 Portal​​– serwis internetowy prowadzony pod adresem https://fundacja-pasja.pl/;

 1. Administrator​​– Fundacja Pasja z siedzibą Chwalimierz 19, 55-300 Środa Śląska, NIP: 9131627543, REGON: 382715473, wpisana do rejestru stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych lub zawodowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000774404
 2. Regulamin​​– niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Portalu oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3. Użytkownik​​– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu;
 4. Darczyńca​​– osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca Darowizny. Darczyńcami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także dysponować własnym zarobkiem lub rzeczami oddanymi jej do swobodnego użytku zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
 5. Darowizna​​– kwota przekazana przez Darczyńcę na rzecz Beneficjenta Zbiórki lub Fundacji Pasja Dokonywanie Darowizny odbywa się przez Internet na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

3.Darowizny

 1. Darowizny dokonywane będą za pośrednictwem systemu płatności zamieszczonego na stronie https://fundacja-pasja.pl/; umożliwiającego dokonanie płatności poprzez serwis pośrednictwa finansowego Platnosci.pl prowadzonego przez usługodawcę działającego pod firmą prowadzonego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.000.000,00 PLN;
 2. Zebrana w ramach Zbiórki kwota jest przekazywana Administratorowi i wykorzystywana na cele statutowe Fundacji Pasja.
 3. Darczyńca musi uwzględnić, że serwis obsługujący transakcje finansowe, o których mowa w § 3 ust 1 od kwoty wpłaconej potrąca należną mu opłatę wskazaną regulaminie i tabelach opłat tego serwisu.
 • 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Korzystanie z Portalu za pośrednictwem sieci Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
 2. System operacyjny: Windows, Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS;
 3. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca;
 4. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768;
 5. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej 512 kbit/s dla pobierania informacji i 128 kbit/s dla wysyłania informacji;
 6. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE8, Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż Firefox 22, Google Chrome w wersji nie starszej niż Chrome 28; obsługująca Javascript nie starszy niż 1.5;
 7. Sterowanie: klawiatura, mysz, ekran dotykowy.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów
 9. serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a także za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu używanym przez Użytkownika.
 • 5 Reklamacje
 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu, a także wykonaniem usług przez Fundację.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email: pasjafundacja@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Administratora.
 3. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi reklamację uznaje się za uwzględnioną.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji, lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie.
 • 6 Ochrona Danych Osobowych

W związku z przekazanymi danymi osobowymi podczas dokonywania darowizny na rzecz naszej Fundacji informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych Darczyńcy jest Fundacja​ Pasja (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą Chwalimierz 19, 55-300 Środa Śląska.​ Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Chwalimierz 19,55- 300 Środa Śląska telefonicznie: 665 403 450 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 lub drogą mailową: pasjafundacja@gmail.com.
 2. Przetwarzanie odbywa się w celu identyfikacji i informacji o darczyńcach, a także prawidłowego rozliczenia finansów administratora.
 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.Dane osobowe będą przechowywane w okresie wspierania Administratora​, do czasu żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem do przekazania darowizny, w przypadku ich nie podania, nie będzie możliwości współfinansowania działań Administratora.Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 • 7 Polityka Cookies
 1. Portal korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub innej osoby korzystającej z Portalu https://fundacja-pasja.pl/. Cookies zawierają m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Korzystając z Portalu Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

8. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych w nim zawartych, co umożliwia polepszanie jakości działania Portalu
 3. utrzymania sesji Użytkownika lub innej osoby korzystającej z Portalu,
 4. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownia przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu;
 2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkowika lub innej osoby korzystającej z Portalu ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi osoba korzystająca z Portalu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej https://fundcja-pasja.pl/celem tworzenia statystyk na potrzeby Portalu;
 1. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie osobom korzystającym z witryny treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika lub innej osoby korzystającej z witryny https://fundacja-pasja.pl/. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika lub innej osoby korzystającej z witryny https://fundacja-pasja.pl/. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej): Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
 3. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Portalu.

10. Postanowienia końcowe

 1. Spory mogące wystąpić pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2019
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin Administrator udostępni na stronie https://fundcja-pasja.pl/co najmniej na 14 dni przed datą jego wejścia w życie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie https:/fundacja-pasja.pl/. Wszelkie czynności i zgłoszenia wykonane przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu ich złożenia.
 4. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym świadczonej przez Portal w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

Wesprzyj

Wesprzyj fundacje

Wybierz kwotę darowizny:

Wpłać dowolną kwotę: