RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

KORESPONDENCJA E-MAIL

Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Pasja z siedzibą w Chwalimierzu 19, 55-300 Środa Śl., wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000774404, NIP 9131627543, REGON 382715473.
 2. Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: rodofundacjapasja@gmail.com telefonicznie pod nr: 665 403 450 lub pisemnie na adres biura Administratora.
 3. Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresach korespondencji elektronicznej, zawarte w treści danej korespondencji w celu:
  – umożliwienia kontaktu e-mailowego z Administratorem oraz podejmowanie kontaktu z adresatami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz nadawców wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegającego na umożliwieniu kontaktu elektronicznego
  z Administratorem,
  – dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami – w związku
  z realizowanymi umowami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy,
  – przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na możliwości pozyskiwania pism
  i innych dokumentów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) chyba, że pozyskanie dokumentów jest wymogiem prawnym – wówczas w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  – ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Przetwarzamy następujące kategorie danych: informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji
  e-mailowej, zawarte w treści korespondencji, w szczególności są to: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, dane firmy, adres e-mail, telefon służbowy.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
 6. Administrator danych osobowych może ujawniać treść korespondencji wyłącznie w celu dochodzenia swoich roszczeń w ramach postępowania oraz podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych
  w umowie zadań i usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej lub tradycyjnej, hostingu, obsługi IT, usług prawnych lub doradczych, obsługi administracyjnej, realizacji ustawowych zadań ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
 8. Wszystkie osoby fizyczne, o ile zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach RODO oraz nie wyłączają tego inne przepisy, posiadają:
  – prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  – prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  – prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym"),
  – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w chwili, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
  o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.