RODO
– OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH  OSOBOWYCH

 

UŻYTKOWNICY
FANPAGE FUNDACJI PASJA

NA PORTALU FACEBOOK

 

Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 I 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- dalej RODO, informujemy, że:

1.
Administratorem
Pani/a danych osobowych jest Fundacja Pasja z siedzibą  w Chwalimierzu 19, 55-300 Środa Śl, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000774404, NIP 9131627543, REGON 382715473.

2. Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: rodofundacjapasja@gmail.com telefonicznie pod nr: 665 403 450 lub pisemnie na adres biura Administratora.

3.
Pani/a dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/Fundacja-Pasja-2055853067877338/, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl.

4.
Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawne uzasadnionego interesu administratora (
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie  o wizerunek marki.

5.
Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane są udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej)

6.
Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.

7.
Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także
prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

8.
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

 

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook
Ireland Limited

1. Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:

posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony

zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą,

– zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyłonaruszenie o zdarzeniu,

zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.

4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:

posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk,

zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania

5.    Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.  Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.