Statut fundacji

Pobierz wersję PDF statutu

Fundacja jest niezależna politycznie i religijnie. Działalność realizowana jest wyłącznie dzięki wsparciu i darowiznom od osób prywatnych, firm i instytucji. Liczne projekty tematyczne przynoszą dochód, który w całości przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz na utrzymanie zwierząt a także regularne wsparcie dla innych organizacji pro zwierzęcych.

Zapraszamy Was, do przyłączenia się do nas. Będzie to niezapomniana przygoda, obfitująca w czynienie dobra na rzecz zwierząt, odnalezienie swojej pasji oraz liczne wędrówki między przeróżnymi historiami naszych podopiecznych.

Postanowienia ogólne

§ 1. Fundacja Pasja działa na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.1. Siedzibą fundacji jest miejscowość Chwalimierz.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4.1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie określonym w rejestrze przedsiębiorców oraz § 8 statutu.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
§ 5. Fundacja może przystępować do spółek, stowarzyszeń oraz innych podmiotów prawa na zasadach właściwych dla tych podmiotów.


Cele Fundacji i sposoby ich realizacji.

§ 6. Fundacja ustanowiona została dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie i gospodarczo użytecznych, działa w sferze zadań publicznych w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej;
3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
4) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
5) działalności charytatywnej;
6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138);
7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
8) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
9) promocji i organizacji wolontariatu;
10) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2
§ 7.1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) promocję zdrowia,
2) prowadzenie ośrodków o charakterze jeździeckim i wypoczynkowym;
3) prowadzenie lub współfinansowanie schronisk, ośrodków dla zwierząt, ośrodków rehabilitacyjnych dla zwierząt;
4) prowadzenie skansenu, mini muzeum, mini zoo;
5) zakup koni chorych, przebywających w złych warunkach lub rzeźnych;
6) zakup koni z przeznaczeniem do hipoterapii;
7) rehabilitacja i leczenie zwierząt chorych;
8) układanie zakupionych koni;
9) prowadzenie zajęć z hipoterapii;
10) prowadzenie warsztatów, wycieczek dla dzieci, wypoczynku wakacyjnego, kolonii i półkolonii z udziałem zwierząt znajdujących się w ośrodkach fundacji;
11) organizacja warsztatów edukacyjnych;
12) prowadzenie i organizowanie badań naukowych, działalności edukacyjno-informacyjnej, odczytów, seminariów, sympozjów, konferencji, wykładów, warsztatów oraz doradztwa prawnego i naukowego;
13) działalność promocyjną w zakresie realizowanych celów statutowych w tym za pomocą mediów i środków masowego przekazu;
14) wspieranie i promocję rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu, zmierzających do zahamowania degradacji środowiska naturalnego, wspierania bioróżnorodności oraz organizowanie wszelkich przedsięwzięć poświęconych jego ochronie;
15) prowadzenie poradnictwa prawnego.
2. Działalność określona w pkt ust. 1 powyżej będzie finansowana przez Fundację.
§ 8. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą:
1) w zakresie o którym mowa w art. 40 pkt 1 ustawy o KRS:
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu jazdy i pilotażu.
85.59. B Pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane.
93.29 Z Pozostała działalność rekreacyjna.
86.90.A Hipoterapia.
3
88.91. Z Opieka dzienna nad dziećmi.
01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
75.00.Z Działalność weterynaryjna
2) pozostałym zakresie:
10.1
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
10.2
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
10.3
Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.4
Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
10.5
Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
10.6
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych
10.7
Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych
10.8
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
11.0
Produkcja napojów
13.1
Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
13.2
Produkcja tkanin
13.9
Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych
14.1
Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich
14.3
Produkcja odzieży dzianej
16.1
Produkcja wyrobów tartacznych
16.2
Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
17.1
Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
17.2
Produkcja wyrobów z papieru i tektury
18.1
Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
18.2
Reprodukcja zapisanych nośników informacji
20.1
Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
20.2
Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
20.4
Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych
21.1
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
21.2
Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
26.1
Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych
4
26.2
Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.3
Produkcja sprzętu
26.5
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów
26.6
Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
26.7
Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
26.8
Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
33.1
Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń
33.2
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
35.1
Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
35.2
Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
35.3
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
36.0
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
37.0
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
38.1
Zbieranie odpadów
38.2
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
38.3
Odzysk surowców
46.1
Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
46.2
Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
46.3
Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.4
Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
46.5
Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
46.6
Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
46.7
Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
46.9
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.1
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.2
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.3
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
5
47.4
Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.5
Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.6
Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.7
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.8
Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
47.9
Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
55.1
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.2
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.3
Pola kempingowe
55.9
Pozostałe zakwaterowanie
56.1
Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
56.2
Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
56.3
Przygotowywanie i podawanie napojów
58.1
Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
58.2
Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
59.1
Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.2
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
62.01
Działalność związana z oprogramowaniem
62.02
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
68.1
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.2
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.3
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
70.1
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych
70.2
Doradztwo związane z zarządzaniem
72.1
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
72.2
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.1
Reklama
73.2
Badanie rynku i opinii publicznej
6
74.1
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.2
Działalność fotograficzna
74.3
Działalność związana z tłumaczeniami
74.9
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
75.0
Działalność weterynaryjna
85.1
Wychowanie przedszkolne
85.5
Pozaszkolne formy edukacji
85.6
Działalność wspomagająca edukację
90.0
Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
91.04
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
92.0
Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
93.1
Działalność związana ze sportem
93.2
Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.99.Z
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
96.0
Pozostała indywidualna działalność usługowa
Majątek i dochody Fundacji.
§ 9. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
§ 10. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
1) działalności gospodarczej;
2) darowizn, spadków, zapisów;
3) dotacji i subwencji osób prawnych;
4) zbiórek publicznych;
5) odsetek bankowych;
6) papierów wartościowych;
7) dotacji UE.
§ 11. 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli Fundatora.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.
7
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 12. Dochód osiągany przez Fundację przeznaczany jest w całości na realizacje celów statutowych.


Władze Fundacji

§ 13.1. Władze Fundacji stanowi Zarząd.
2. Skład pierwszego Zarządu uchwala Fundator.
3. Fundator może wejść w skład Zarządu na mocy stosownego oświadczenia złożonego Zarządowi Fundacji.
§ 14.1. Zarząd składa się z dwóch do trzech osób.
2. W przypadku konieczności powołania nowych członków Zarządu lub uzupełnienie składu Zarządu organem właściwym jest Zarząd.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji w drodze stosownej uchwały. Odwołanie nie może dotyczyć Fundatora o ile jest on członkiem Zarządu.
5. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje w przypadku śmierci lub złożonej rezygnacji.
§ 15. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 16. 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, z których sporządza się protokół. Protokoły gromadzi się w księdze protokołów.
2. Głosowanie na posiedzeniach jest jawne. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
3. Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. e-mail i fax). Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.


Sposób reprezentacji.

§ 17. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków Zarządu.


Zmiana statutu.

§ 18. 1. W trakcie trwania Fundacji cele Fundacji jej nazwa, siedziba, zasady, formy i zakres działalności Fundacji, skład i organizacja sposób powoływania, obowiązki i uprawnienia organów oraz wszelkie zapisy statut i minister właściwy ds. nadzoru nad fundacją mogą zostać zmienione.
2. Zmiany w powyższym zakresie dokonuje Zarząd w formie uchwały.


Połączenie z inną fundacją.

§ 19. 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w wyniku połączenia mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd.
§ 20. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przekazane w drodze uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

Nasi podopieczni czekają na twoje dobre serce, które będą mogły wypełnić „niezdefiniowanym” uczuciem ich miłości.